ประเทศฟิลิปปินส์

ชื่อทางการ             : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวง              : มะนิลา (Manila) ศาสนาประจำชาติ   : ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ดอกไม้ประจำชาติ   : พุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) วันชาติ                            : 12 มิถุนายน วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน    : 8 สิงหาคม อ่านต่อ